قوانین

دوره های آموزشی فقط مخصوص شخص خریدار هستند و نباید فایل دوره به هیچ عنوان منتشر شود.

کپی مطالب دیگر سایت (به جز دوره) با قرار دادن نام و لینک مستقیم به آیرنکس مجاز است.