رفتن به مطلب
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

راه اندازی استپر موتور با esp32


Garooc
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

من یک کد راه‌اندازی موتور dc با درایور l298n برای esp32 دارم. به خاطر نوع طراحی بدنه، مجبورم از استپر موتور 28byj-48 و درایور uln2003 استفاده کنم. نمیدونم چه تغییراتی توی کد باید انجام بدم. کد برای platformIO نوشته شده. اینجا اجازه آپلود کد رو نمیده. کسی میتونه منو راهنمایی کنه؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

openapi: 3.1.0
info:
 title: Winderoo API
 version: 1.0.0
servers:
 - url: http://winderoo.local/api/
  description: local development and deployed devices
tags:
 - name: Status
  description: Retrieve the current state of Winderoo
 - name: Modify
  description: Modify the state of Winderoo
paths:
 /timer:
  post:
   tags:
    - Modify
   summary: Change the timer state of Winderoo
   parameters:
    - in: query
     name: timerEnabled
     schema:
      type: integer
     description: Whether Winderoo should enable alarm-start winding; number represents a boolean where 0 == off and 1 == on.
     example: 1
   responses:
    '204':
     description: Successful opeation
    '400':
     description: Missing required field in request body
     content:
      text/plain:
       schema:
        type: string
        examples: 
         - "Missing required field: 'tpd'"
    '500':
     description: Something went wrong when writing to memory or during deserialization
     content:
      text/plain:
       schema:
        type: string
        examples:
         - Failed to deserialize request body
 /update:
  post:
   tags:
    - Modify
   summary: Change the state of Winderoo
   requestBody:
    $ref: '#/components/requestBodies/UpdateBody'
   responses:
    '204':
     description: Successful opeation
    '400':
     description: Missing required field in request body
     content:
      text/plain:
       schema:
        type: string
        examples: 
         - "Missing required field: 'tpd'"
    '500':
     description: Something went wrong when writing to memory or during deserialization
     content:
      text/plain:
       schema:
        type: string
        examples:
         - Failed to deserialize request body
 /status:
  get:
   tags:
    - Status
   summary: Get the current status of Winderoo
   responses:
    '200':
     description: Service is alive with current winder state
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Status'
 /power:
  post:
   tags:
    - Modify
   summary: Toggle whether Winderoo is on or off (hard off state)
   requestBody:
    $ref: '#/components/requestBodies/PowerBody'
   responses:
    '204':
     description: State toggled succesfully
    '400':
     description: Missing required field in request body
     content:
      text/plain:
       schema:
        type: string
        examples: 
         - "Missing required field: 'winderEnabled'"
    '500':
     description: Something went wrong when writing to memory or during deserialization
     content:
      text/plain:
       schema:
        type: string
        examples: 
         - Failed to deserialize request body
 /reset:
  get:
   tags:
    - Modify
   summary: Resets Winderoo's network settings; re-initializes winderoo with setup access point
   responses:
    '200':
     description: State toggled succesfully
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Resetting'
components:
 requestBodies:
  UpdateBody:
   description: a JSON object containing winderoo information
   required: true
   content:
    application/json:
     schema:
      $ref: '#/components/schemas/Update'
     example:
      tpd: "330"
      hour: "14"
      minutes: "50"
      timerEnabled: "0"
      action: "START"
      rotationDirection: "BOTH"
      screenSleep: false
  PowerBody:
   description: a JSON object containing winderoo power information
   required: true
   content:
    application/json:
     schema:
      $ref: '#/components/schemas/Power'
     example:
      winderEnabled: "1"
 schemas:
  Power:
   type: object
   propertries:
    winderEnabled:
     type: string
     description:
      Whether Winderoo should enable alarm-start winding; number represents a boolean where 0 == off and 1 == on.
     examples:
      - 0
      - 1
  Update:
   type: object
   propertries:
    tpd:
     type: string
     description: how many turns are required
     examples:
      - 330
    hour:
     type: string
     description: At what hour winderoo should begin winding at
     examples:
      - 14
    minutes:
     type: string
     description: At what minute winderoo should begin winding at
     examples:
      - 50
    timerEnabled:
     type: string
     description:
      Whether Winderoo should enable alarm-start winding; number represents a boolean where 0 == off and 1 == on.
     examples:
      - 0
      - 1
    action:
     type: string
     description: Whether Winderoo should start or stop winding
     examples:
      - START
      - STOP
    rotationDirection:
     type: string
     description: The winding direction
     examples:
      - CW
      - CCW
      - BOTH
  Status:
   type: object
   properties:
    status:
     type: string
     examples: 
      - Stopped
    rotationsPerDay:
     type: string
     examples:
      - 300
    direction:
     type: string
     examples:
      - BOTH
    hour:
     type: string
     examples:
      - 12
    minutes:
     type: string
     examples:
      - 50
    durationInSecondsToCompleteOneRevolution:
     type: number
     examples:
      - 8
    startTimeEpoch:
     type: number
     examples:
      - 0
    currentTimeEpoch:
     type: number
     examples:
      - 1680555863
    estimatedRoutineFinishEpoch:
     type: number
     examples:
      - 0
    winderEnabled:
     type: string
     examples:
      - 1
    timerEnabled:
     type: string
     examples:
      - 1
    db:
     type: number
     examples:
      - -67
    screenSleep:
     type: boolean
     examples:
      - false
    screenEquipped:
     type: boolean
     examples:
      - false
  Resetting:
   type: object
   properties:
    status:
     type: string
     examples:
      - Resetting

کد با نام openapi.yml

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

; PlatformIO Project Configuration File
;
;  Build options: build flags, source filter
;  Upload options: custom upload port, speed and extra flags
;  Library options: dependencies, extra library storages
;  Advanced options: extra scripting
;
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html

[platformio]
description = IoT controlled smart watch winder

[env:esp32doit-devkit-v1]
platform = espressif32@^5.2.0
board = esp32doit-devkit-v1
framework = arduino
upload_speed = 115200
monitor_speed = 115200
build_src_filter = +<*> -<./angular/>
board_build.filesystem = littlefs
check_tool = cppcheck, clangtidy
build_flags =
	-D OLED_ENABLED=false
check_flags = 
	clangtidy: -fix-errors,--format-style=google
lib_deps = 
	esphome/AsyncTCP-esphome@^1.2.2
	esphome/ESPAsyncWebServer-esphome@^2.1.0
	Wire
	https://github.com/tzapu/WiFiManager.git
	https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
	fbiego/ESP32Time@^2.0.0
	adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.9

کد با نام platformio.ini

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

×
×
 • اضافه کردن...