قوانین فروشگاه آیرنکس

  1. ارسال بسته ها در روز های زوج انجام میشود. (سفارشاتی که پس از ساعت 13 روز های زوج ثبت شوند در روز زوج و غیرتعطیل بعدی ارسال خواهند شد)
  2. اغلب این اتفاق رخ نمیدهد اما ممکن است بدلیل نوسانات قیمت ارز، قیمت محصولات با مبلغی که توسط شما پرداخت میشود متفاوت باشد.
  3. ممکن است محصول ارسالی با تصویر نمایش داده شده در صفحه محصول تفاوت ظاهری داشته باشد.