پروژه های Esp

پروژه های ESP32 و ESP8266 و NodeMCU را در این قسمت مشاهده میکنید.

به قسمت آموزش NodeMcu هم سر بزنید :)