دستورات آردوینو

زبان برنامه نویسی آردوینو را می توان در سه قسمت اصلی تقسیم کرد: توابع ، مقادیر (متغیرها و ثابت ها) و ساختار.

توابع برنامه نویسی آردوینو

عدد های تصادفی

random()
randomSeed()

بیت ها و بایت ها

bit()
bitClear()
bitRead()
bitSet()
bitWrite()
highByte()
lowByte()

وقفه های خارجی

attachInterrupt()
detachInterrupt()

وقفه ها

interrupts()
noInterrupts()

ارتباطات

Serial
Stream

USB

Keyboard
Mouse

ریاضی

abs()
constrain()
map()
max()
min()
pow()
sq()
sqrt()

مثلثات

cos()
sin()
tan()

کاراکتر ها

isAlpha()
isAlphaNumeric()
isAscii()
isControl()
isDigit()
isGraph()
isHexadecimalDigit()
isLowerCase()
isPrintable()
isPunct()
isSpace()
isUpperCase()
isWhitespace()

I/O دیجیتالی

digitalRead()
digitalWrite()
pinMode()

I/O آنالوگ

analogRead()
analogReference()
analogWrite()

خانواده Zero، Due و  MKR

analogReadResolution()
analogWriteResolution()

I/O پیشرفته

noTone()
pulseIn()
pulseInLong()
shiftIn()
shiftOut()
tone()

زمان

delay()
delayMicroseconds()
micros()
millis()

 • تصویر از دستور isPunct در آردوینو (بررسی علائم نگارشی)

  دستور isPunct در آردوینو (بررسی علائم نگارشی)

  دستور isPunct در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی علائم نگارشی مثل کاما، سمی کالن، علامت تعجب و … استفاده میشود. اگر کاراکتر یکی از علائم نگارشی باشد، تابع isPunct() مقدار 1 یا true را بر میگرداند (مثال: ,!; , …).…

  ادامه مطلب »
 • تصویر از دستور isPrintable در آردوینو (بررسی قابل پرینت بودن)

  دستور isPrintable در آردوینو (بررسی قابل پرینت بودن)

  دستور isPrintable در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی قابل پرینت بودن یک مقدار استفاده میشود. اگر یک کاراکتر قابل پرینت باشد، تابع isGraph() مقدار 1 یا true را بر میگرداند (حتی یک Space). دستور isPrintable isPrintable(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر)…

  ادامه مطلب »
 • تصویر از دستور isLowerCase در آردوینو (بررسی حروف کوچک)

  دستور isLowerCase در آردوینو (بررسی حروف کوچک)

  دستور isLowerCase در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی کوچک بودن یک مقدار استفاده میشود. اگر یک کاراکتر با حروف کوچک باشد، تابع isLowerCase() مقدار 1 یا true را بر میگرداند. دستور isLowerCase isLowerCase(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر) این دستور چه…

  ادامه مطلب »
 • دوره آموزش آردوینو
 • تصویر از دستور isHexadecimalDigit در آردوینو (بررسی عدد هگزادسیمال)

  دستور isHexadecimalDigit در آردوینو (بررسی عدد هگزادسیمال)

  دستور isHexadecimalDigit در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی هگزادسیمال بودن یک مقدار استفاده میشود. اگر یک کاراکتر هگزادسیمال (A-F, 0-9) باشد، تابع isHexadecimalDigit() مقدار 1 یا true را بر میگرداند. دستور isHexadecimalDigit isHexadecimalDigit(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر) این دستور چه…

  ادامه مطلب »
 • تصویر از دستور isGraph در آردوینو (بررسی قابل چاپ بودن)

  دستور isGraph در آردوینو (بررسی قابل چاپ بودن)

  دستور isGraph در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی قابل چاپ بودن یک مقدار همراه با محتوا استفاده میشود. اگر یک کاراکتر قابل چاپ باشد، تابع isGraph() مقدار 1 یا true را بر میگرداند. فاصله (Space) قابل چاپ است اما محتوایی…

  ادامه مطلب »
 • تصویر از دستور isDigit در آردوینو (بررسی عدد بودن)

  دستور isDigit در آردوینو (بررسی عدد بودن)

  دستور isDigit در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی رقم بودن یک مقدار استفاده میشود. اگر یک کاراکتر عددی باشد، تابع isDigit() مقدار 1 یا true را بر میگرداند. دستور isDigit isDigit(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر) این دستور چه چیزی را…

  ادامه مطلب »
 • دوره آموزش الکترونیک
 • تصویر از دستور isControl در آردوینو (بررسی کاراکتر کنترلی)

  دستور isControl در آردوینو (بررسی کاراکتر کنترلی)

  دستور isControl در برنامه نویسی آردوینو برای کاراکتر کنترلی بودن یک مقدار استفاده میشود. اگر یک کاراکتر کنترلی باشد، تابع isControl مقدار 1 یا true را بر میگرداند. دستور isControl isControl(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر) این دستور چه چیزی را…

  ادامه مطلب »
 • تصویر از دستور isAscii در آردوینو (تشخیص اسکی بودن کد)

  دستور isAscii در آردوینو (تشخیص اسکی بودن کد)

  دستور isAscii در برنامه نویسی آردوینو برای تشخیص اسکی بودن مقدار استفاده میشود. اگر مقدار قرار داده شده در تابع isAscii() از نوع اسکی باشد، مقدار 1 یا true برمیگردد. دستور isAscii isAlphaNumeric(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر) این دستور چه…

  ادامه مطلب »
 • تصویر از دستور isAlphaNumeric در آردوینو (بررسی الفبا یا عددی بودن)

  دستور isAlphaNumeric در آردوینو (بررسی الفبا یا عددی بودن)

  دستور isAlphaNumeric در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی اینکه مقدار ورودی یک حرف الفبا یا عدد است استفاده میشود. اگر مقدار ورودی عدد یا حرف الفبا باشد، مقدار 1 یا true را برمیگرداند. دستور isAlphaNumeric isAlphaNumeric(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر)…

  ادامه مطلب »
 • تصویر از دستور isAlpha در آردوینو (بررسی الفبا بودن ورودی)

  دستور isAlpha در آردوینو (بررسی الفبا بودن ورودی)

  دستور isAlpha در برنامه نویسی آردوینو برای بررسی اینکه مقدار ورودی یک حرف الفبا است یا خیر استفاده میشود. اگر یک حرف (کاراکتر) باشد مقدار 1 یا true برمیگردد. دستور isAlpha isAlpha(thisChar) thisChar: مقدار ورودی (متغیر) این دستور چه چیزی…

  ادامه مطلب »