پروژه ساعت و تاریخ با آردوینو

انواع پروژه های نمایش تاریخ و ساعت با آردوینو Arduino به همراه فیلم عملکرد در این صفحه قرار گرفته اند. در بعضی از پروژه ها از ماژول RTC DS3231 استفاده شده است.